Mellék-szakképesítés

Kedves Szülők és Tanulók!

 

Az alábbi cikkben a mellék-szakképesítéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat olvashatják, amely azon 11-12. évfolyamos tanulmányokra  vonatkozik, akik a 9. évfolyamos szakgimnáziumi tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben vagy az előtt kezdték meg. (A 2021/2022. tanévben ez a 11.a, 11.b és 11.c, valamint a 12.a, 12.b és 12.c osztályokat érinti.)

Tartalomjegyzék:

 


 

A mellék-szakképesítés fogalma, jogszabályi háttere

 

A szakgimnázium középiskolai évfolyamai tananyagának keretében a tanuló választása alapján tanulható és megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott, az adott szakgimnáziumi ágazathoz és az érettségit követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó szakképesítés vagy részszakképesítés, amelynek tananyagát a szakképzési kerettanterv tartalmazza.

 

A mellék-szakképesítéssel kapcsolatos legfontosabb előírásokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

 

A tanuló a szakgimnázium tizedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli nyilatkozatban választ a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül.

 

Az iskolában oktatott ágazatok esetén a tanulható mellék-szakképesítések és rájuk irányadó ún. szakmai és vizsgakövetelmények:

(Az itt felsorolt mellék-szakképesítések SZVK-i a mellék-szakképesítések nevére történő kattintással érhetők el.)

 

Vissza az elejére…

 

Felkészülés a vizsgára

 

Amennyiben a tanuló a 11-12. évfolyamban tanulja a mellék-szakképesítés tantárgyait, akkor a komplex szakmai vizsgára történő felkészítése a tanórákon folyik az iskola Szakmai Programjában meghatározott óraszámban, az alábbi szakmai követelménymodulok tantárgyainak tanulásával.

 

Informatika ágazat – Irodai informatikus

 • 10815-16 Információtechnológiai alapok
 • 11997-16 Hálózati ismeretek I.
 • 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
 • 12010-16 Nyílt forráskódú rendszerek kezelése
 • 12008-16 Irodai szoftverek haladó szintű használata
 • 12009-16 Informatikai szakmai orientáció

 

Közgazdaság ágazat – Pályázati-támogatási asszisztens

 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 11884-16 Projekttervezés
 • 11885-16 Támogatáskezelés
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

 

Ügyvitel ágazat – Ügyfélszolgálati ügyintéző

 • 11806-16 Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban
 • 11807-16 Kommunikáció az ügyfélszolgálatban
 • 11808-16 Ügyfélszolgálat a gyakorlatban
 • 11809-16 Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

Vissza az elejére…

 

A komplex szakmai vizsga

 

A mellék-szakképesítés megszerzéséhez komplex szakmai vizsgát kell tenni. Ha a komplex szakmai vizsga olyan mellék-szakképesítés megszerzésére irányul, amelynek a szakmai és vizsgakövetelménye iskolai előképzettségként érettségi végzettséget ír elő, úgy a szakképesítést igazoló bizonyítvány csak az érettségi végzettség megszerzését követően adható ki.

 

A szakgimnáziumi tanuló a szakgimnázium pedagógiai programjában meghatározottak szerint – legkésőbb a tizenkettedik évfolyam első félévét követő, a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott február-márciusi vizsgaidőszakra – jelentkezhet a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára, ha a mellék-szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett.

 

Vissza az elejére…

 

Az irodai informatikus (52 481 02) komplex szakmai vizsga tartalma

 

 • központi interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység
  • A) Hálózati ismeretek I. (60 perc, 27%)
  • B) Programozás és adatbázis-kezelés (60 perc, 27%)
  • C) Linux alapismeretek (30 perc, 13%)
  • D) Szöveg és táblázatkezelés (30 perc, 13%)
  • a vizsgatevékenység során a vizsgázó a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja
 • szóbeli vizsgatevékenység
  • A) Információtechnológiai alapok
  • B) Programozás és adatbázis-kezelés
  • együtt 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő: 15 perc)
 • Mentesül a központi interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység A) vizsgafeladatában, valamint B) vizsgafeladatában foglaltak, továbbá a szóbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatában, valamint B) vizsgafeladatában foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki az Informatika ismeretek vagy az Informatikai ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét – a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.

 

Vissza az elejére…

 

A pályázati-támogatási asszisztens (52 345 06) komplex szakmai vizsga tartalma

 

 • gyakorlati vizsgatevékenység: Projekttervezés (90 perc, 60%)
 • szóbeli vizsgatevékenység: Támogatáskezelés (20 perc, 40%)
  • a szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján
   mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat
  • a szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó legalább 50%-os szinten teljesítette
 • A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök
  használhatóak.
 • A szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeinek értékelése: 0-49% elégtelen (1), 50-64% elégséges (2), 65-79% közepes (3), 80-89% jó (4), 90-100% jeles (5).

 

Vissza az elejére…

 

Az ügyfélszolgálati ügyintéző (52 841 02) komplex szakmai vizsga tartalma

 

 • gyakorlati vizsgatevékenység: Ügyfélszolgálati személyes munkafolyamatok (45 perc – felkészülés: 30 perc, interaktív feladatmegoldás: 15 perc, 30%)
 • központi írásbeli vizsgatevékenység: Ügyfélszolgálati feladatok és dokumentum készítése (180 perc, 40%)
 • szóbeli vizsgatevékenység: Kommunikációs és ügyfélszolgálati ismeretek (45 perc – felkészülés: 30 perc, interaktív feladatmegoldás: 15 perc, 30%)
 • Mentesül a központi írásbeli vizsgatevékenység pontban foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki az Ügyvitel ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat vagy az Irodai ügyviteli ismeretek vagy az Idegennyelvű ügyviteli ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgatevékenység eredményét – az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy az ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.

 

Vissza az elejére…

 

Speciális jogszabályi előírások

 

Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán megszerezhető szakképesítés vagy részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei lehetőséget adnak a szakmai érettségi vizsgatárgy eredményének a vizsga eredményébe történő beszámítására, akkor a vizsgázónak a vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lapon nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e a beszámítást.

 

Ha a vizsgázó kéri a beszámítást, akkor a vizsgán csak a beszámítással nem érintett vizsgafeladatokhoz kapcsolódó tudásról kell számot adnia (a továbbiakban: részvizsga).

 

Részvizsga esetén a részvizsgán teljesített vizsgafeladatok eredményét kell a törzslapon rögzíteni. Ha a beszámítással nem érintett összes vizsgafeladat eredményes, akkor a teljesített vizsgafeladatokról a vizsgaszervező a jogszabály által meghatározott adattartalmú, az elektronikus rendszerből kinyomtatott, a vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával hitelesített igazolást állít ki a vizsgázó számára. Az igazoláson fel kell tüntetni, hogy mely vizsgafeladat eredménye kerül az eredményes szakmai érettségi vizsgatárgy alapján megállapításra.

 

Az eredményes részvizsgához kapcsolódóan a bizonyítvány a mellék-szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének megváltozásáig, de legalább a vizsgázó 12. évfolyamos tanulmányai utáni első vizsgaidőszakot követően egy évig, érettségi végzettséghez kötött szakképesítés vagy részszakképesítés esetén a beszámítás alapjául szolgáló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány bemutatását és annak alapján a bizonyítvány érdemjegyének megállapítását követően állítható ki. (Ha a megadott határidőig nem kerül sor a bizonyítvány kiállításához szükséges dokumentum bemutatására, a törzslapot záradékkal kell lezárni.) Ekkor a kiállított bizonyítványon a vizsgaelnök nevét jól olvashatóan, nyomtatott betűvel, nem fakuló tintával kell az aláírás helyén feltüntetni és a bizonyítványt a vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíteni.

 

Ha a sikertelen vizsgát követő vizsgaidőszak a vizsgázó érettségi vizsgájának a vizsgaidőszaka, a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga javító- vagy pótlóvizsgájára csak a vizsgázó erre irányuló írásbeli kérelmére kerülhet sor, és a vizsgaszervező a javító- vagy pótlóvizsga lehetőséget az érettségi vizsga vizsgaidőszakát követő vizsgaidőszakban is köteles biztosítani.

Vissza az elejére…

 

bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra