• flag-en

Felvételi eljárás

A 9. évfolyamra jelentkezők számára a kereskedelem ágazat kivételével mindegyik tanulmányi területen központi írásbeli felvételi vizsgát szervezünk magyar nyelvből és matematikából.

 

A központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való jelentkezést 2020. december 4-ig küldheti meg a tanuló, közvetlenül valamely általa választott, vizsgát szervező intézménybe.

 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum is szervez írásbeli felvételi vizsgát, fogadja a jelentkezéseket. Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10 óra.

 

A vizsga helye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11., vagy más, a felvételiző által választott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, központi felvételi vizsgát szervező intézmény.

 

Pótló írásbeli felvételi vizsgát szervezünk 2021. január 28-án 14 órától azok számára, akik az első alkalommal alapos ok miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán.

 

Az Oktatási Hivatal által kijelölt második pótnap: 2021. február 5. 14 óra. A második pótnapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, és emiatt sem a január 23-án szervezett központi felvételi vizsgán, sem annak január 28-i pótnapján nem tudtak megjelenni. A második pótnapon történő részvételre vonatkozó kérelmet az eredetileg vizsgahelyszínként választott intézmény igazgatójához kell benyújtani legkésőbb 2021. január 29-én 16 óráig.

 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 293. § (1)-(2) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök használatát, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentést.

 

A vizsgán nyújtott teljesítményt a központilag kiadott javítási útmutató alapján értékeljük.

 

A kijavított és szkennelt központi írásbeli vizsgadolgozatokat 2021. január 29-én 16 óráig kiküldjük a jelentkezési lapon megjelölt értesítési e-mail címre, így azok megtekintését 2021. január 29-én 16 órától biztosítjuk. A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelésre hivatkozó – észrevételeit az igazgatóhoz kell benyújtania 2021. február 1. 16 óráig. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Az írásbeli vizsgán elért eredményekről iskolánk 2021. február 8-án tájékoztatja a tanulókat az Értékelő lap e-mailben történő elküldésével.

 

A 9. évfolyamra jelentkezés a Jelentkezési lap iskolánkba (6722 Szeged, Gutenberg u. 11.) 2021. február 19-ig történő eljuttatásával történik. A jelentkezési laphoz (a kereskedelem ágazat kivételével) kérjük csatolni az írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó Értékelő lap másolatát.

 

A hozzánk jelentkezők rangsorolása a hozott pontok és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján történik.

 

Ideiglenes felvételi rangsor a 2021/2022. tanévre

 

Végleges felvételi eredmények (közzététel: 2021. április 23.)

 

Hozott pontként az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe 5 tantárgyból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (ez maximum 100 pontot jelenthet). Azoknál a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknál, akiket a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján mentesítettek valamely tantárgyrészből az értékelés és minősítés alól, az alábbi képlet szerint számítjuk ki a felvételi pontszámot: a vizsgázó által elért (hozott és a írásbeli felvételin szerzett) pontszám osztva a vizsgázó által elérhető maximális pontszámmal, majd szorozva 200-zal (törtszám esetén a pontszámot egész számra, felfelé kerekítjük).

 

Az írásbeli felvételi vizsgán szerezhető maximális pontszám magyar nyelvből 50 pont, matematikából 50 pont, összesen 100 pont.

 

A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vehető maximális pontszám az előbbiek alapján 200 pont, melynek 50%-a a hozott pontokból, 50%-a a felvételi vizsgán szerzett pontokból adódhat.

 

Az 1002-es kódú tanulmányi terület (kereskedelem ágazat) esetében a hozott pontok kétszeresét vesszük figyelembe. A maximális pontszám ebben az esetben is 200 pont.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) bekezdése alapján a rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, telephelye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Az azonos összpontszámot elérő felvételizők további rangsorolása a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik (ha a központi felvételi dolgozatok összpontszáma is azonos, akkor a matematika felvételi dolgozat pontszáma a mérvadó a rangsor kialakításánál; azok között, akik még így is azonos eredményt értek el, a matematika hozott pontok alapján döntjük el a sorrendet).