Államháztartási ügyintéző szakképesítés

Az ÁLLAMHÁZTARTÁSI ÜGYINTÉZŐ szakmai oktatás során (kifutó rendszerben) az OKJ-ban szereplő szakképesítést lehet megszerezni, amely a KÖZGAZDASÁG ágazatba tartozik. Tekintettel arra, hogy a szakképzés rendszere a 2019. évi LXXX. törvény hatályba lépésével 2020. szeptember 1-jével jelentősen átalakult, így a kifutó, iskolai rendszerű OKJ-s képzéseket már csak azok számára lehet megszervezni, akik legkésőbb a 2019/2020. tanévben kezdték meg a 9. évfolyamot.

 

A képzés jellemzői:

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 344 04 (komplex OKJ)
 • Az elméleti és gyakorlati képzési idő megoszlása: elmélet 70% – gyakorlat 30%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

A képzést megalapozó jogszabályok, a képzés specialitása:
a képzés megvalósítása az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, valamint a 29/2016. (VIII.26.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) alapján történik.

 

A 2 éves Államháztartási ügyintéző szakképzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények:
 • Pályaalkalmassági követelmények:

 

Az 1 éves Államháztartási ügyintéző képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az érettségi vizsga teljesítésén kívül:

 • a jelentkező a 9-12. évfolyamon a “Közgazdaság” ágazatban végezte középiskolai (szakgimnáziumi) tanulmányait vagy
 • a jelentkező a “Közgazdaság ismeretek” vagy a “Közgazdasági ismeretek” nevű szakmai vizsgatantárgyból tett érettségi vizsgát vagy
 • a jelentkező rendelkezik a “Közgazdaság” ágazatba tartozó más OKJ-s szakképesítéssel.

 

A szakképesítés rövid leírása:

Az Államháztartási ügyintéző közreműködik a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, a kincstári bizonylatok elkészítésében, részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Pénzügyi beszámolókat, jelentéseket készít, elvégzi a saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentációkat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.

 

A szakképesítés munkaterületének leírása:

 • Közreműködik a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában.
 • Alkalmazza a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket.
 • Átlátja az államháztartás rendszerét, felismeri az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni tudja.
 • Elemzi az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végzi el feladatait.
 • Munkája során képes felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit.
 • Munkája során képes alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét.
 • Munkájához kapcsolódóan képes érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, ismeri a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit.
 • Alkalmazza a járulékfizetési szabályokat, átlátja a nyilvántartási rendszert, az ellátásokat.
 • Betartja a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre/kormánytisztviselőkre vonatkozó előírásokat.
 • Alkalmazza az államháztartási számvitel szabályait.
 • Munkája során érvényt szerez az adózási alapelveknek, elősegíti az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kéri a kötelezettségek teljesítését.
 • Felvilágosítja az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújt azok teljesítéséhez, alkalmazza az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat.
 • Számítógépes programcsomagokat és irodai szoftvereket használ.
 • Ellátja a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig.
 • Összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.
 • Feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használ.
 • Képes a munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.

 

A képzés tartalma:

 • Az egyes követelménymodulok részletes tartalmáról a szakképzési kerettantervből tájékozódhat (ld. a cikk elején, a képzést megalapozó jogszabályoknál).
 • A képzés során az államháztartás és a gazdasági élet külön­böző területe­i­vel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők: (követelménymodul száma és neve – tantárgyak vagy tartalmi leírás)
  • 11498-12 Foglalkoztatás I. – munkavállaláshoz kapcsolódó idegen nyelvű ismeretek
  • 11499-12 Foglalkoztatás II. – munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés, munkanélküliség
  • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása – gazdasági és jogi alapismeretek, ügyviteli ismeretek, ügyviteli gyakorlatok, általános statisztika, pénzügyi alapismeretek, pénzügy gyakorlat, adózási alapismeretek, adózás gyakorlat, számviteli alapismeretek, számvitel gyakorlat
  • 11513-16 Adóigazgatási feladatok – adóigazgatási ismeretek, adóismeretek, adóigazgatás gyakorlata, elektronikus adóbevallás gyakorlata
  • 11514-14 Államháztartási feladatok – államháztartási ismeretek
  • 11515-16 Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok – költségvetés-gazdálkodási ismeretek, költségvetés-gazdálkodás gyakorlata, államháztartási számvitel, államháztartási számvitel gyakorlata
  • 11501-16 Projektfinanszírozás – projektfinanszírozás, projektfinanszírozás gyakorlata
  • 11502-12 Projektfolyamatok követése – projektfolyamatok követése, projekttervezés gyakorlata

 

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az évfolyam (a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak) sikeres teljesítése, amelyet a tanév végén kiállított bizonyítvány igazol, valamint esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a projekttervezés és -finanszírozás témakörében.

 

A NAPPALI munkarendű képzés óraterve: kifutó rendszerben a nappali oktatásban (legutoljára a 2019/2020. tanévben beiskolázott tanulókra vonatkozhat, a táblázat 2/14. évfolyamára vonatkozó óraszámok érvényesek az 1 éves képzésre)

bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra